Algemene Voorwaarden

Evenses B.V. | Contactweg 47-1, 1014 AN Amsterdam | T: +3185-7920202 | E: info@evenses.com | www.evenses.com
KvK:66942357 | BTW nr. : NL856762441B01 | ING Bank IBAN: NL97 INGB 0006 0579 61 t.n.v. Evenses B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Evenses B.V., 2023

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, offertes en aanbiedingen, van Evenses B.V., gevestigd in Amsterdam.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 21 – De overeenkomst tussen Evenses B.V. en leveranciers

Artikel 22 – Derden

Artikel 23 – Artiest & Evenement

Artikel 24 – Promotiematerialen

Artikel 25 – Intellectuele Rechten

Artikel 26 – Prijzen en Gages

Artikel 27 – Betalingen van Artiesten en Leveranciers naar Evenses B.V.

Artikel 28 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 29 – Ontbindingen

Artikel 30 – Overmacht en onuitvoerbaarheid

Artikel 31 – Onverbindendheid / hiaten

Artikel 32 – Voorwaarden bij op- en afbouw

Artikel 33 - Privacy

Artikel 34 - Geheimhouding

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

13.EVENSES B.V.: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Evenses B.V. exploiteert de websites www.muziekhuren.com,www.thomasverheul.nl, www.johnandmrsmith.com, en www.evenses.com, www.evenses.be.

14.OPDRACHTGEVER: Degene die Evenses B.V. een opdracht verstrekt voor een Optreden van een artiest van Evenses B.V.;

15.ARTIEST: De beroepsbeoefena(a)r(en) op het gebied van kunsten en amusement, zijnde artiest, band, act, combo, ensemble, duo, muzikaal gezelschap, zanger, presentator, musicus en/of uitoefenend kunstenaar; die namens Evenses B.V. werkzaam is. Dit kan ook een toeleverancier zijn. Een toeleverancier is degene die zich direct of indirect met Evenses B.V. heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

16.WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;

17.MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Evenses B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

18.RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

19.UITKOOPSOM: Zijnde de netto gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;

20.OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;

21.OVEREENKOMST: De overeenkomst die Evenses B.V. en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van een artiest van Evenses B.V.;

22.PARTIJEN. Evenses B.V., Artiesten en de Opdrachtgever gezamenlijk.

23.WEBSITES: Evenses B.V. verzorgt boekingen met meerdere websites en beheert deze handelsnamen. De websites die hieronder vallen zijn:
www.evenses.com
www.evenses.be
www.evenses.de
www.evenses.se
www.evenses.dk
www.evenses.co.cuk
www.muziekhuren.com
www.johnandmrsmith.com
www.thomasverheul.nl
Daarnaast vertegenwoordigen wij meerdere artiesten op exclusieve basis.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Evenses B.V.

Vestigingsadres en bezoekadres: Contactweg 47-1, 1014 AN Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer en bereikbaarheid: 020 26 000 44 (NL), 02-8084961 (BE), 24/7 bereikbaar.

E-mailadres: info@evenses.com

KvK-nummer; 66942357

BTW-identificatienummer; NL85672441B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

5. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden Evenses B.V. niet, tenzij deze vooraf expliciet door Evenses B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

6. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

8. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

4. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Evenses B.V. zijn steeds vrijblijvend.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

7. Evenses B.V. zal de Overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Evenses B.V..

8. Indien Evenses B.V. het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de Overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Evenses B.V.,
behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.

9. Evenses B.V. heeft het recht om extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als Meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities.

11. Eventuele voorlopige aanvragen en opties op Optredens verlopen binnen 14 (veertien) dagen, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling. De Opdrachtgever kan deze omzetten in definitieve overeenkomst(en) en/of boeking(en) of de aanvraag/optie kosteloos annuleren. Een en ander dient schriftelijk te worden gedaan (per email of per briefpost).

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 15 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, de zogenaamde afkoelingsperiode. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze regeling komt te vervallen wanneer het evenement binnen 45 dagen na de bevestiging plaatsvindt.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

5. Na de afkoelingsperiode van 15 dagen(mits niet binnen 45 dagen voor de gelegenheid plaatsvindt) gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Evenses B.V. gesloten Overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Evenses B.V. mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met Evenses B.V. gesloten overeenkomst tot 90 (negentig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 20 % (twintig procent) van het totale factuurbedrag jegens Evenses B.V. verschuldigd.
2. In het geval de Opdrachtgever de met Evenses B.V. gesloten overeenkomst 89 (negenentachtig) tot 31 (één-en-dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 40 % (veertig procent) van het totale factuurbedrag jegens Evenses B.V. verschuldigd.
a. Vanaf de 31e (één-en-dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens Evenses B.V. 60 % (zestig procent) verschuldigd.
b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 80 % (tachtig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.
c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met Evenses B.V.(gedeeltelijk) annuleert, is hij 100 % (honderd procent) van het factuurbedrag verschuldigd.

d. In het geval van een zwaarwegende geldige reden vanuit De Opdrachtgever om de overeenkomst te annuleren zal Evenses B.V. de annulering naar alle redelijkheid beoordelen. Evenses B.V. kan hierop besluiten de annuleringskosten (gedeeltelijk of volledig) kwijt te schelden, of (vrijwel) kosteloos een vervangende oplossing / datum aan te bieden voor De Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient hiervoor de reden van annulering schriftelijk en waarheidsgetrouw te motiveren bij Evenses B.V op het moment dat de annulering gedaan wordt.
e. De Opdrachtgever en Artiest vrijwaart Evenses B.V. volledig voor iedere aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. Wanneer De Opdrachtgever en Artiest wel menen aanspraak op Evenses B.V. te kunnen maken dienen ze dit schriftelijk aan te geven. Evenses B.V. zal in alle redelijkheid de motivering beoordelen. Evenses B.V. kan hierop besluiten (gedeeltelijke) aanspraak te aanvaarden.  
f. Annulering door Evenses B.V. naar Opdrachtgevers te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van Evenses B.V.. Indien mogelijk organiseert evenses B.V. een vervangende artiest/ product. Indien niet haalbaar dan zal evenses B.V. reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd.
g. Kosteloze annulering door Evenses B.V. naar Artiesten en alle andere leveranciers is ten alle tijden kosteloos mogelijk. Voorbeelden: dit kan wanneer de Opdrachtgever alsnog een andere Artiest boekt, een ander tijdstip kiest, wanneer Artiest niet kan, etcetera. Wanneer de Artiest van mening is dat een kosteloze annulering niet op zijn plaats is kan dit schriftelijke aangegeven worden. Evenses B.V. zal in alle redelijkheid de motivering beoordelen en kan hierop besluiten over te gaan op een (gedeeltelijke) vergoeding van de gage.
h. Indien de leveranciers, artiesten of partners van Evenses B.V. strengere voorwaarden hanteren wat betreft annuleringsvergoedingen, praktische wensen en andere zaken, dan zijn deze van toepassing.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 15 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

8. Evenses B.V. hanteert een bedenktijd van 15 dagen. Een boeking is na bevestiging dus 15 dagen geheel vrijblijvend. De boeking kan dan kosteloos, zonder opgaaf van reden, ontbonden worden. Hierna wordt de boeking definitief en geldt een betalingsverplichting. Indien de boeking binnen 45 dagen vanaf het moment dat u bevestigd plaatsvindt stemt u er mee in dat u afziet van de bedenktijd, een boeking wordt dan direct definitief en er geldt direct een betalingsverplichting. Met het bevestigen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

9. Flexibele Annulering: Opdrachtgever kan er voor kiezen om de optie van Flexibele Annulering te nemen. De reguliere annuleringsvoorwaarden zoals vernoemd in 5.1, 5.2a,b,c,d  en 8 komen dan te vervallen. 
a. Deze vergoeding voor Flexibele Annulering bedraagt 7,8% van het boekingsbedrag
b. De betaling van de Flexibele Annulering dient direct na afsluiten door opdrachtgeven te zijn voldaan. Indien de Flexibele Annulering niet is voldaan kan er ook geen beroep op worden gedaan.
c. Opdrachtgever dient zich ook aan overige betalingsafspraken te hebben gehouden om aanspraak te kunnen doen op de Flexibele Annulering. Anders vervalt deze optie, zelfs als de vergoeding voor de Flexibele Annulering zelf wel is voldaan.
d. De vergoeding voor de Flexibele Annulering wordt nooit terugbetaald aan opdrachtgever.
e. Met de Flexibele Annulering kan opdrachtgever een boeking annuleren, zonder opgave van reden, met de volgende termijnen en terugbetalingen:
kosteloos annuleren tot 90 dagen voor de boeking
20% tot 31 dagen voor de boeking
30% tot 14 dagen voor de boeking
40% tot 7 dagen voor de boeking
50% tot 0 dagen voor de boeking
+
Met flexibele annulering kan Opdrachtgever, mits de leverancier er akkoord mee is, kosteloos de boekingsdatum eenmalig verplaatsen

10. Verplaatsing. Wanneer een boeking niet door kan gaan kan er overlegd worden tussen de Opdrachtgever, Evenses B.V. en Artiest om het (deels) kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum. Dit dient direct tijdens de annulering besproken te worden. In uitzonderlijke gevallen kan er voor worden gekozen om (een deel van) de boekings-/annuleringswaarde te behouden om een nieuwe datum in te plannen. Deze dient binnen hetzelfde kalenderjaar doorgegeven te worden, anders komt de waarde te vervallen.

11. Annuleren bekende artiest. Via Evenses B.V. worden bekende artiesten van andere bureaus aangeboden. In het geval van annulering vanuit de Opdrachtgever, of het niet nakomen van de betalingsverplichting, dient Evenses B.V. en hiermee de Opdrachtgever zich te houden aan annuleringsvoorwaarden van eventuele derdenpartijen.
a. Als de koper een optreden annuleert om welke reden dan ook (uitgezonderd, onder bepaalde omstandigheden, annuleringen vanwege force majeure), dan is de koper aansprakelijk voor het volledige bedrag van de compensatie als annuleringskosten. Daarnaast mag het bedrijf reeds gemaakte, niet-restitueerbare reiskosten (bijvoorbeeld accommodatie, vliegtickets, grondvervoer) of andere aantoonbare, redelijke kosten van derden behouden of in rekening brengen, voor zover deze door de artiest of het bedrijf gemaakt zijn vóór de annulering door de koper.

b. Ondanks tegenstrijdige bepalingen in de overeenkomst, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de diensten van de artiest niet te leveren of het optreden in te korten (zonder verdere aansprakelijkheid tegenover de koper), als naar redelijke mening van het bedrijf de gezondheid en veiligheid van de artiest (of de apparatuur van het bedrijf of de artiest) in gevaar zijn door nalatigheid of het niet naleven van de voorwaarden van deze overeenkomst door de koper of diens aannemers. Dit kan bijvoorbeeld zijn door onvoldoende elektriciteitsvoorzieningen, onvoldoende beveiliging of publieksveiligheidsmaatregelen, of onveilige podiumomstandigheden. In dergelijke gevallen heeft het bedrijf recht op volledige compensatie en mag het gemaakte, niet-restitueerbare reiskosten of andere geverifieerde kosten van derden behouden of in rekening brengen.

c. Indien het optreden van de artiest wordt geannuleerd door een exclusieve fout van het bedrijf zonder geldige reden, of vanwege ziekte of letsel van de artiest (of een individueel lid van de groep of hun directe familie), dan heeft de koper als enige remedie het recht op volledige terugbetaling van de al betaalde vergoedingen voor het betreffende optreden. Als de annulering echter het gevolg is van ziekte of letsel van de artiest, is het bedrijf niet verplicht om bedragen terug te betalen die zijn uitgegeven uit de aanbetaling voor daadwerkelijke en aantoonbare, niet-restitueerbare reis- of productiekosten.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12.Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Specifieke toevoeging Evenses B.V.

6. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Evenses B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever of Artiest aanvaard, dan heeft Evenses B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

7. De Opdrachtgever of Artiest kan geen rechten ontlenen aan door of namens Evenses B.V. verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden Evenses B.V. niet.

8. Evenses B.V. kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever of Artiest redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat

9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Evenses B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Zie artikel 15.5 voor afwijkende voorwaarden van Evenses B.V.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Zie artikel 15.5 voor afwijkende voorwaarden van Evenses B.V.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

5. Betalingsmogelijkheden:
De betaling dient door de Opdrachtgever te geschieden volgens de door opdrachtgever gekozen termijn. De volgende opties zijn beschikbaar:
 1: 100% aanbetaling, direct bij het bevestigen van de boeking / offerte (standaard optie). Indien de boeking verder is dan 45 dagen, ontvangt opdrachtgever een betalingskorting van 0,5% als hij direct de factuur voldoet.
 1a: Indien opdrachtgever kiest voor een 100% aanbetaling en 0,5% betalingskorting krijgt, dient de opdrachtgever de betaling direct uit te voeren. Na 21 dagen verstrijkt de betalingskorting van 0,5%
 2: 50% aanbetaling, direct te voldoen bij het bevestigen van de boeking / offerte. De resterende 50% dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de levering / boeking te zijn voldaan door Opdrachtgever aan Evenses B.V.
 3: Enkel voor zakelijke klanten en na goedkeuring Evenses B.V.: betaling 30 dagen na levering van boeking. Hiervoor wordt een toeslag van 2,9% gerekend op het totaalbedrag van de factuur
 4: Enkel voor zakelijke klanten en na goedkeuring Evenses B.V.: betaling 60 dagen na levering van boeking. Hiervoor wordt een toeslag van 6,8% gerekend op het totaalbedrag van de factuur.
 5:Afwijkende betalingswijzen kunnen enkel na overleg en schriftelijke goedkeuring vanuit Evenses B.V. worden gehanteerd.

6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan de wettelijke betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. Evenses B.V. heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

7. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Evenses B.V. in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

8. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Evenses B.V. het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

9. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Evenses B.V. voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

10.Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.b Waardebonnen, cheques of vouchers. Uitgegeven tegoedbonnen vanuit Evenses hebben een maximale geldigheidsduur van 3 jaar vanaf het moment van uitgeven. Dit wordt genoteerd als geldig betaalmiddel.

11.Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op Evenses B.V. heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.De Opdrachtgever verplicht zich jegens Evenses B.V. nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 werdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

-- Specifieke toevoeging Evenses B.V. --

6. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Evenses B.V. gesloten Overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na het evenement, aan Evenses B.V. per aangetekende brief of per email kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

-- Alle hierop volgende artikelen zijn specifieke toevoegingen van Evenses B.V. --

Artikel 21 – De overeenkomst tussen Evenses B.V. en leveranciers

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Evenses B.V. zijn steeds vrijblijvend.

2. Een aanbieding wordt een definitieve Overeenkomst wanneer de Artiest mondeling, dan wel telefonisch, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij Evenses B.V.. Op dit moment wordt de Artiest door Evenses B.V. ook bevestigd en is een Overeenkomst tot stand gekomen.

3. Evenses B.V. zal de Overeenkomst met de Artiest schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Artiest doen toekomen. De Artiest draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Evenses B.V..

4. Indien Evenses B.V. het door de Artiest ondertekende afschrift van de Overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Artiest retour heeft ontvangen, dan heeft Evenses B.V.,
behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of e-mail aan de Artiest wordt medegedeeld.

5. Evenses B.V. heeft het recht om extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als Meerwerk bij de Artiest in rekening te brengen.

6. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities.

7. Indien er klachten ontstaan over de kwaliteit van leveren van de leverancier zal alle hieruit volgende schade worden verhaald op leverancier.

8. Eventuele voorlopige aanvragen en opties op Optredens verlopen binnen 14 (veertien) dagen, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling. De Artiest kan deze omzetten in definitieve overeenkomst(en) en/of boeking(en) of de aanvraag/optie kosteloos annuleren. Een en ander dient schriftelijk te worden gedaan (per email of per briefpost).

Artikel 22 – Derden

1. Evenses B.V. is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen.
2. Evenses B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.
3. Evenses B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een Artiest.

Artikel 23 – Artiest & Evenement

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Evenses B.V., volledig bekend te zijn met de prestaties van Evenses B.V. en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval er een podium aanwezig is dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan Evenses B.V. en diens eigendommen, dienst Artiesten, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier en/of Evenses B.V.. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met Evenses B.V. een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw;
c. Indien er Rider(s) zijn verschaft door Evenses B.V. dan dient deze door de Opdrachtgever te zullen worden nageleefd. Evenses B.V. zal de Opdrachtgever bij het overleggen van het contract informeren over de door Evenses B.V. gehanteerde Rider(s);
d. dat eventuele werkzaamheden van anderen en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel ontbelemmerend zijn voor Evenses B.V. en zijn Toeleverancier(s);
e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden.
4. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat Evenses B.V. en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht hebben op tenminste drie gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat Evenses B.V. en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd, indien de deelname aan het evenement langer dan 2 (twee) uur duurt;
c. dat Evenses B.V. en zijn medewerkers, gerechtigd zijn elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
5. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van Evenses B.V. kan de duur van een Optreden worden verlengd en als Meerwerk in rekening worden gebracht.
6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na toestemming van Evenses B.V. of dienst Artiesten.
7. Evenses B.V. behoudt zich het recht voor alsnog (een onderdeel van) het evenement te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval Evenses B.V. op of nabij de datum van het evenement een televisieoptreden, tv-opname, radio-optreden, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat Evenses B.V. hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden.
8. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7 is omschreven, dan wel de desbetreffende Evenses B.V. is door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Evenses B.V. het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat Evenses B.V. schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever.
9. De Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Evenses B.V. gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
10. De Artiest garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Evenses B.V. gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
11. Het parkeren van vervoersmiddelen van Evenses B.V. dient mogelijk te zijn binnen een straal van 100 (honderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
12. Evenses B.V. heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren.
13. Indien Evenses B.V. wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt Evenses B.V. het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van Evenses B.V. komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan Evenses B.V. te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door Evenses B.V. aangestelde partij.
14. Indien de veiligheid van Evenses B.V. en/of Evenses B.V. niet kan worden gewaarborgd zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.
15. Indien er tijdens het Optreden rekening gehouden dient te worden met geluidsbegrenzers en/of maximale volumes, dient Evenses B.V. hier tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte te worden gesteld.
16. De artistieke diensten van Evenses B.V. kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding ontstaat.
17. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van Evenses B.V.. Eventuele wachttijd kan in de kosten worden doorberekend.

Artikel 24 – Promotiematerialen

1. De Opdrachtgever behoeft schriftelijke toestemming van Evenses B.V. met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van Evenses B.V. op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet).
2. De Opdrachtgever garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen betreffende het Optreden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Evenses B.V. of Artiest geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van Evenses B.V. te verspreiden en/of verkopen.

Artikel 25 – Intellectuele Rechten

1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Evenses B.V. en dienst artiesten ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Evenses B.V.. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evenses B.V. van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 26 – Prijzen en Gages

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Artiest en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Evenses B.V. prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Evenses B.V. gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Hetzelfde is van toepassing tussen Evenses B.V. en dienst artiesten. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven vanuit Evenses B.V. naar de Opdrachtgever exclusief reiskosten, eventueel bijkomende licht- en geluidssets en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of SABAM en/of de aan SENA af te dragen rechten.
4. Evenses B.V. is niet verantwoordelijk voor de afdracht van kosten en/of rechten omtrent creatieve, auteursrechtelijke en andere soorten heffingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdrachten aan BUMA/STEMRA en/of SABAM en/of de aan SENA en/of andere (auteursrechtelijke) organisaties.
5. In een Uitkoopsom zijn verschuldigde loonbelasting(en) en/of sociale verzekeringspremie(s) inbegrepen.
6. De factuur kan uiteindelijk uit twee facturen bestaan. Een gedeelte namens Evenses B.V. en een gedeelte namens de Leverancier. Leverancier zal dan ook naar de klant factureren. Evenses is geen partij tussen Leverancier en Klant, maar zal enkel het geld bestemd voor deze Leverancier doorstorten. Klant zal het totaalbedrag eerst aan Evenses betalen. Evenses stort het deel door van de Leverancier, welke niet tot de omzet van Evenses B.V. behoort. U kunt beide facturen voor uw administratie opvragen.
7. Indien een levering, boeking en/of levering langer wordt, er is meerwerk en/of er is meer afname, dan zal naar rato meer worden berekend. Evenses B.V. is gerechtigd om hiervan af te wijken.

Artikel 27 – Betalingen van Artiesten en Leveranciers naar Evenses B.V.

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Artiest te geschieden binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Artiest het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Ook Meerwerk dient binnen 10 dagen na factuurdatum te worden betaald.
2. Indien de Artiest niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. Evenses B.V. heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Artiest in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Artiest voor iedere maand over het aan Evenses B.V. verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Artiest in dat geval aan Evenses B.V. tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Artiest gehouden alle andere door Evenses B.V. in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Artiest niet in het belang van Evenses B.V. handelt, dan heeft Evenses B.V. het recht diens verplichtingen jegens de Artiest op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Artiest is, is ieder der Artiesten jegens Evenses B.V. voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Evenses B.V. is steeds gerechtigd de Artiest te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Artiest is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Evenses B.V. te verschaffen.
8. Door de Artiest gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Artiest dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de Artiest één of meerdere vorderingen op Evenses B.V. heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Artiest af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Artiest (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
10. De Artiest verplicht zich jegens Evenses B.V. nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 28 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Evenses B.V. en diens Artiesten kunnen door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Evenses B.V. of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Evenses B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Evenses B.V. uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Evenses B.V. en kan door de Artiest nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Evenses B.V. of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Evenses B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Evenses B.V. uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
3. Evenses B.V. is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
4. Evenses B.V. is jegens de Artiest niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Evenses B.V. of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van Evenses B.V.. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van Evenses B.V. en dienst Artiesten, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart Evenses B.V. en dienst Artiesten voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van Evenses B.V., waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Evenses B.V. ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Evenses B.V. en diens Artiesten tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Evenses B.V. om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Evenses B.V., voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Evenses B.V. tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
7. De Artiest dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
8. Eventuele aansprakelijkheid van Evenses B.V. is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. Evenses B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Evenses B.V. gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Evenses B.V. kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 6 maanden.
9. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens Evenses B.V. en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Evenses B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan Evenses B.V.en/of Artiest heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door Evenses B.V. en/of Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Evenses B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven.
10. De Artiest verliest diens rechten jegens Evenses B.V. en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Evenses B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Artiest onjuiste en/of onvolledige informatie aan Evenses B.V. en/of derde partij(en) heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Artiest niet conform de door Evenses B.V. en/of derde partij gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Artiest aan Evenses B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 29 – Ontbindingen

1. Evenses B.V. is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
d. Evenses B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
e. Evenses B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Artiest om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 30 – Overmacht en onuitvoerbaarheid

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Evenses B.V. en dienst Artiesten diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Evenses B.V. als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
Brand, stroomstoring, lekkage, ongeval of andere voorvallen;
Een dag van nationale rouw;
Contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
Werkstaking;
Natuurrampen;
Ziekte van Evenses B.V. en/of dienst Artiesten;
Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Evenses B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Evenses B.V..
Met inachtneming van artikel 13 lid 5 van deze voorwaarden is Evenses B.V. in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Evenses B.V. hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van Evenses B.V. te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Evenses B.V. in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Evenses B.V. verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Evenses B.V. in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Evenses B.V. verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
5. Bij een buitenlands tournee of tv-optredens van bekende artiesten kan de overeenkomst door de opdrachtnemer geannuleerd worden.
In overleg zal er naar een alternatieve datum of artiest worden gezocht, waarbij de condities van deze overeenkomst als uitgangspunt gelden.
Als een alternatieve datum niet mogelijk blijkt te zijn, kan de opdrachtgever in dat geval geen aanspraak maken op een financiële vergoeding, uiteraard wel op de gage van de betreffende artiest.

Artikel 31 – Onverbindendheid / hiaten

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 32 – Voorwaarden bij op- en afbouw

1. Aanwezigheid van trappen of een lift tussen de laadlosplaats en de speelplek en loopafstand
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en de plaats van het optreden dient vooraf door Opdrachtgever aan Evenses B.V. te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en de plaats van het optreden dan zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.
2. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden en/of na afloop geen sjouwhulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht van minimaal € 350. Indien door het ontbreken van deze sjouwhulp voor Evenses B.V. extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in rekening brengen die indirect een gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te voldoen. De beoordeling of er adequate sjouwhulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij Evenses B.V..
3. In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de plek van het optreden is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende eisen te voldoen: de minimale afmetingen van een lift moet 90x125x125cm (bxhxd) zijn. De deur moet minimaal 80 centimeter breed zijn. De lift moet een hefvermogen van minimaal 350 kg hebben. Ook worden er in dit geval extra kosten in rekening gebracht met een minimum van €150,-..
4. Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan Muziekverzorging.nl te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij Muziekverzorging.nl. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever..
5. Aanvullende voorwaarden bij de huur van de verlichte dansvloer
Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer dient te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels, trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcases waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel sterk verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico.

Artikel 33 - Privacy

1. Evenses B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voornoemd privacy statement is beschikbaar via: https://www.evenses.com/privacy.

2. Evenses B.V. plaatst nooit zomaar uw referentie op de site. Bij het indienen van uw referentie via het Kiyoh beoordelingssysteem vragen wij om uw akkoord voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de privacy wetgeving. (AVG). Naast het plaatsen van de referentie plaatsen we maximaal uw naam en bedrijfsnaam indien u hier toestemming voor geeft. Overige gegevens worden niet geplaatst op de site.

Artikel 34 - Geheimhouding

1. Evenses B.V. is verplicht, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de Opdrachtgever ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is (waaronder persoonsgegevens), dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen. Informatie wordt alleen vrij gegeven aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de dienst. De derde is verantwoordelijk om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

2. Evenses B.V. zal voornoemde geheimhoudingsverplichting expliciet aan haar medewerkers opdragen.

3.  Evenses B.V. zorgt ervoor dat oud werknemers geen toegang hebben tot informatie van de opdrachtgevers.

4. Alle bij de overeenkomst betrokken partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een der partijen op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak is gehouden deze informatie te verstrekken.

Artikel 35 - Leverancier

Bent u leverancier? Dan hebben we nog een aanvulling op de algemene voorwaarden. Door hier te klikken wordt u direct door verwezen naar onze pagina voor leveranciers.Wat zit inbegrepen bij de prijs?

Alles wat benodigd is voor een geslaagd optreden zit standaard inbegrepen. Dus de prijs is alles-inclusief en er zijn geen bijkomende kosten. Inbegrepen zijn:

 • Gescreend, professioneel entertainment

 • Niet goed - geld terug garantie

 • Reiskosten

 • BTW

 • Vervangend entertainment bij ziekte

 • Online wensenlijst

 • Persoonlijke eventmanager

 • 24/7 klantenservice

 • Op- en afbouw (indien nodig)

 • Licht en geluidstechniek (indien nodig)*

 • Overige benodigde apparatuur (indien nodig)

 • In overleg kan de techniek door Evenses of de band geregeld worden. Echter is dit niet altijd het geval.

Hoe komt de prijs tot stand?

De prijs is voornamelijk afhankelijk de volgende factoren:

 • De gewenste duur van het optreden
 • De reistijd en reiskosten
 • (eventueel) benodigde licht- en of geluidstechniek
 • Eventuele wachttijd en voorbereidingstijd
 • De groepsgrootte
 • Bekendheid van de act.

Uiteindelijk is ieder feest uniek. Daarom bespreken we graag uw wensen vooraf en kunnen we een passend voorstel op maat maken.

Hoe wordt de kwaliteit van het entertainment gegarandeerd?

Een speciaal opgeleid team doet vooraf de screening van ons entertainment. Hierbij kijken we naar:

 • ervaring,
 • opleiding,
 • prijs-kwaliteitsverhouding,
 • representativiteit,
 • originaliteit
 • betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken.

Wat wij verder nog doen:

 • Alle acts worden vooraf bekeken middels demo's en live optredens.
 • Persoonlijke kennismaking voordat acts namens Evenses kunnen optreden
 • Ons entertainment heeft ook een online portal waarin ze alle informatie en wensen van uw boeking ten alle tijde kunnen inzien
 • Wij bellen en smsen voorafgaand de boeking nog met het entertainment voor een laatste controle
 • Wij werken enkel met entertainment waar we zelf achter staan en dat voldoet aan onze kwaliteitseisen. In alle andere gevallen komen ze niet op onze website.
 • Omdat we al bijna 15 jaar bestaan hebben we met vrijwel al ons entertainment een jarenlange, goede samenwerking
Hoe gaat een boeking precies in zijn werk?

Het is onze taak om u volledig te ontzorgen zodat u uiteindelijk een geslaagd feest heeft. Zo komt u tot een geslaagd feest:

 1. Kijk op onze website en kies het entertainment uit dat u leuk vindt. Lastig kiezen? Neem contact met ons team op en wij helpen u met het vinden van de juiste optie
 2. U ontvangt een vrijblijvend voorstel. Past het niet geheel bij uw wensen? Geef het aan, we proberen het dan aan te passen. Is het voorstel wel naar wens? Dan kan u aangeven dat u wenst te boeken.
 3. U kunt online uw wensen en overige gegevens doorgeven. Wij maken een overeenkomst en factuur. Dit kan online betaald en ondertekend worden. Wij zullen al het entertainment correct inplannen. Kort voor de boeking nemen we nog even contact op.
 4. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan er een geslaagde gelegenheid van maken!
Hoe kan ik annuleren?

Wilt u onverhoopt annuleren? Neem contact met ons op, wij proberen het dan zo goed mogelijk op te lossen voor zowel u als het door u geboekte entertainment. In overleg komen we meestal tot de beste oplossing.

Dit is ons standaard annuleringsbeleid:
Nadat u uw boeking heeft bevestigd, heeft u 14 dagen bedenktijd. U kan dan, zonder opgave van reden, kosteloos annuleren. Dit geldt enkel voor boekingen die verder zijn dan 45 dagen op de dag van boeken.

Indien de bedenktijd is verlopen, of de boeking vindt binnen 45 dagen plaats, rekenen wij een annuleringsvergoeding. U kunt bij het plaatsen van een boeking de annuleringsbescherming afnemen voor 6,8% van het boekingsbedrag.

Annuleren zonder annuleringsbescherming:
20% tot 90 dagen of meer voor de boeking
40% tot 31 dagen voor de boeking
60% tot 14 dagen voor de boeking
80% tot 7 dagen voor de boeking
100% tot 0 dagen voor de boeking

Annuleren met annuleringsbescherming:
tot 90 dagen voor de boeking
20% tot 31 dagen voor de boeking
30% tot 14 dagen voor de boeking
40% tot 7 dagen voor de boeking
50% tot 0 dagen voor de boeking
+
Met flexibele annulering kan Opdrachtgever, mits de leverancier er akkoord mee is, kosteloos de boekingsdatum eenmalig verplaatsen.

Bij bekende artiesten houden wij de annuleringsvoorwaarden aan zoals ze bij deze partij gelden.

Hoe gaat de betaling in zijn werk?

U kunt via onze beveiligde online omgeving uw betaling uitvoeren. Wij gebruiken hiervoor de betaalprovider Mollie. U kunt kiezen uit alle gangbare betaalmethoden.

 • Ideal
 • Bankoverschrijving
 • Creditcard
 • Paypal
 • Apple pay
 • Sofort Banking
 • Bankcontact
 • KBC/CBC betaalknop
 • Belfius Pay Button

U kunt de volgende betaaltermijnen kiezen:

 • 100% aanbetaling vooraf
 • 50% bij plaatsing boeking, resterende 50% 14 dagen voor de boeking
  Enkel voor bedrijven:
 • 30 dagen na de boeking betalen (2,9% toeslag)
 • 60 dagen na de boeking betalen (6,8% toeslag)
Wat als mijn feest niet door kan gaan door Corona?

Wilt u graag entertainment boeken, maar weet u niet zeker of uw feestdatum door kan gaan? U kunt bij ons te allen tijde uw boeking gratis verplaatsen als uw feest door overheidsmaatregelen niet door kan gaan. Deze garantie bieden wij u geheel kosteloos aan!

Wat als het entertainment last-minute niet meer kan optreden?

Wij hebben altijd een backup-optie beschikbaar. Ons team is 24 uur per dag bereikbaar. Indien het door u geboekte entertainment vanwege overmacht niet meer kan komen optreden, zetten wij alles op alles om alsnog het optreden door te laten gaan. Omdat we zo een groot netwerk hebben slagen we hier eigenlijk altijd in.

Niet goed = geld terug
2000+ mogelijkheden
11.000+ feesten ervaring
9.5 uit 1000+ reviews
Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Advice

Entertainment

Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar