Herroepingsrecht Evenses

Tot en met 14 dagen na de datum van de aanmaakdatum van de overeenkomst is er een mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen (annuleren). Dit kan zonder opgaaf van reden. Gebruik hiervoor ons herroepingsformulier.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. 
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier ( zie einde algemene voorwaarden).

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

Na 14 dagen gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 10.3 en 10.5:
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Wilt u een gemaakte boeking van een van onze diensten annuleren, na het aangaan van een overeenkomst, dan gelden de volgende voorwaarden (zie artikel 6 van onze algemene voorwaarden):

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

5. Na de termijn van 14 gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Proud Venture gesloten Overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Proud Venture mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met Proud Venture gesloten overeenkomst tot 90 (negentig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 20 % (twintig procent) van het totale factuurbedrag jegens Proud Venture verschuldigd.

5.2. In het geval de Opdrachtgever de met Proud Venture gesloten overeenkomst 89 (negenentachtig) tot 31 (één-en-dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 40 % (veertig procent) van het totale factuurbedrag jegens Proud Venture verschuldigd.

a. Vanaf de 31e (één-en-dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens Proud Venture 60 % (zestig procent) verschuldigd.

b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 80 % (tachtig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.

c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met Proud Venture(gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele (honderd procent) factuurbedrag verschuldigd.

Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Entertainment

Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar